Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa


Član 1. Uvod


Za vrijeme korištenja www.moj-advokat.com, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. www.moj-advokat.com zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.
Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.
Moj–advokat.com nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na www.moj-advokat.com.


Član 2. Opis usluge


Radi boljeg razumijevanja usluge koju www.moj-advokat.com pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:
 • Platformu za lakše povezivanje advokata, pružatelja pravnih usluga sa potencijalnom klijentima;
 • www-moj-advokat.com ne vrši posredovanja, već isključivo stavlja na raspolaganje kontakt platformu tj. Kontakt kanal koji će skratiti komunikacioni put između advokata i klijenta;
 • Advokati i pravne agencije pravo korištenje moj-advokat.com

Član 3. Korištenje i zaštita podataka


Pri korištenju stranice www.moj-advokat.com, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodatnom upitu ili bilo kojem drugom dijelu stranice.
www.moj-advokat.com čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja klijenta i advokata, kao i članova međusobno. U svrhu lakšeg povezivanja klijenta I advokata na web sajtu www.moj-advokat.com, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka. Svaki korisnik registracijom na www.moj-advokat.com daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač www.moj-advokat.com, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se www.moj-advokat.com i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni. www.moj-advokat.com garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima. www.moj-advokat.com garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju www.moj-advokat.com može vršiti je za potrebe uvezivanje advokata i korisnika i dovođenja u neposrednu vezu istih radi realizacije upita korisnika, poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika. Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo LexSoft Sarajevo, kao izdavač www.moj-advokat.com, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika www.moj-advokat.com je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtijevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom. Svaki korisnik ili član stranice www.moj-advokat.com ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu www.moj-advokat.com dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje. Putem slanjem e-maila na lexsoftbih@gmail.com možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka. www.moj-advokat.com ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način. Korištenjem www.moj-advokat.com saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Korisnici ove web stranice su saglasni da im www.moj-advokat.com može redovno slati promotivne materijale u vidu letka, obavještenja i promotivnih akcija svake vrste. Korisnici usluga su saglasni da sve dokmente koje su vezane za rješavanje predmetnog slučaja, a koje je klijent dostavio web stranici www.moj-advokt.com, ima pravo pohraniti u arhivi na period od 3 (tri) godine.


Član 4. Zaštita autorskih prava


Podaci na www.moj-advokat.com su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na www.moj-advokat.com uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju www.moj-advokat.com te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.moj-advokat.com su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača www.moj-advokat.com, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd., smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava. Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu www.moj-advokat.com, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. www.moj-advokat.com se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.moj-advokat.com. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.


Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete


www.moj-advokat.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na www.moj-advokat.com, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava klijenta i advokata. www.moj-advokat.com zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi www.moj-advokat.com, a posebno u smislu:

 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom www.moj-advokat.com (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • direktnog ili indirektnog pozivanja klijenata i advokata na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim advokatima
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
 • predstavljanja ili objave pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime www.moj-advokat.com administracije i njenih uposlenika
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama

Član 6. Garancija


www.moj-advokat.com ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost dokumenata ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih dokumenata (dokaza)
 • Rad, način rada i usluge advokata koji koriste platformu. www-moj-advokat.com u potpunosti se ograđuje od svih štetnih radnji advokata, te upućujemo da iste predstavljaju poslovan i pravni odnos između advokata i klijenta i da www.moj-advokat.com ne preuzima odgovornost ukoliko isti nije adekvatan. www.moj-advokat.com predstavlja isključivo platformu za uspostavljanje neposredne komunikacije između klijenta i advokata, te kao takva ne odgovara za pojedinačni rad registrovanih advokata.
 • www.moj-advokat.com će prije dodjele prava korištenja advokatima detaljno ispitati pravo advokata na rad i dozvolu za vršenje advokatske djelatnosti. Tek ukoliko su ti kriteriji ispunjeni advokat će steci korisničko ime i pravo korištenja platforme.
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka korisnika, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice www.moj-advokat.com sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost


www.moj-advokat.com se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice www.moj-advokat.com
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice www.moj-advokat.com
 • informacija na stranici www.moj-advokat.com
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici www.moj-advokat.com
 • postupaka korisnika www.moj-advokat.com
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime www.moj-advokat.com
 • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.moj-advokat.com, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime www.moj-advokat.com, kopirajući stranicu www.moj-advokat.com vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

www.moj-advokat.com ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s www.moj-advokat.com, niti podupiranja takvih stranica od strane www.moj-advokat.com. www.moj-advokat.com može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću www.moj-advokat.com na taj način. www.moj-advokat.com povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. www.moj-advokat.com nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da www.moj-advokat.com nije autor takve ponude, niti ponuđač, niti krajnjij izvršilac usluge.


Član 8. Povezivanje


Kod povezivanja na www.moj-advokat.com, klijentu dodjeljuje www.moj-advokat.com pravo da odašilje informacije koje se odnose na upit advokatu iz odgovarajuće pravne oblasti. www.moj-advokat.com ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima (klijentima) ponudio kvalitetnu uslugu i blagovremen odgovor advokata radi čega zadržava pravo sve upite i prateću dokumentaciju dobivenu od strane klijenta proslijedi na odgovor advokatu. Po prijemu upita i prateće dokumentacije advokat je u obavezi da dostavi pisani odgovor u roku 24 sata u smislu da li prihvata navedenu ponudu (predmet I cijenu).Ukoliko advokat ne dostavi odgovor u navedenom roku, od strane www.moj-advokat.com biti će opomenut da je obavezan isti dostaviti daljenjem roku od 24 sata. U suprotnom www.moj-advokat.com zadržava pravo predmet I ponudu dostaviti slijedeće advokatu iz odgovarajuće pravne oblasti.

Korisnici su saglasni:

 • da objavom slanjem upita na www-moj-advokat.com on stupa u svojstvo ponuditelja shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene
 • da www-moj-advokat.com ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim www-moj-advokat.com ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi advokata, tj. za realizaciju preuzetog slučaja
 • da dokumente koje dostavi uz upit odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da neće koristiti www.moj-advokat.com u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na www-moj-advokat.com postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju www.moj-advokat.com kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
 • da www.moj-advokat.com članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti.

www.moj-advokat.com ne učestvuje niti u jednom dijelu davanja pravnih savjeta osim u smislu pružanja usluge korištenja www.moj-advokat.com kao virtuelnog mjesta za uvezivanje klijenta I advokata. Ugovorni odnosi se odvijaju isključivo između advokata i klijenta. www-moj-advokat.com ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja www.moj-advokat.com, te www.moj-advokat.com zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja. Korisnici www.moj-advokat.com su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da www.moj-advokat.com nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.www.moj-advokat.com ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet da će biti uspješno riješen od strane izabranog advokata.


Član 9. Prigovori trećih lica


Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt www-moj-advokat.com shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama www.moj-advokat.com samo osigurava pristup. Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta www-moj-advokat.com da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, www.moj-advokat.com oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking. Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge www.moj-advokat.com, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika (klijenta I advokata), odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku- klijentu i advokatu, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni paušalne nagrade) rješavaju isključivo između advokata I klijenta. www-moj-advokat.com ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku ili advokatu, nastale kao posljedica takvog odnosa. Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: LexSoft, Grbavička 7b, 71000 Sarajevo, te se www.moj-advokat.com obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev. Korisnici i kao i treća lica, se obavještavaju da www.moj-advokat.com nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka. www.moj-advokat.com obavještava treća lica i korisnike da na ovom virtuelnom web prostoru zagovara slobodnu trgovinu (izbor advokata, ponuda/prihvat ponude I cijena) pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom www.moj-advokat.com se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni. Član 10. Sudska nadležnost Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu. Vlasnici www.moj-advokat.com sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.moj-advokat.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem www.moj-advokat.com, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, februar 2020.

Sva prava pridržana.